Prawa i obowiązki, które posiada detektyw.

Do niedawna detektywi działali w oparciu o przepisy prawa właściwe dla każdej innej osoby. Nie miały szczególnych uprawnień potrzebnych do uzyskania określonej informacji. Po wejściu w życie ustawy o usługach detektywistycznych sytuacja zmieniła się zasadniczo jeżeli chodzi o obowiązki.

Detektyw to wymarzony zawód

W sferze uprawnień sytuacja nie zmieniła się zbytnio poza tym że detektyw może przetwarzać dane zebrane podczas śledztwa bez zgody osób, których te dane dotyczą. Prawa i obowiązki zostały umieszczone w ustawie. Do obowiązków nałożonych na osobę świadczącą usługi detektywistyczne należą:
obowiązek przestrzegania wolności i praw człowieka
obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności
obowiązek przestrzegania prawa oraz odmowy wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z prawemdetektyw
obowiązek zachowania w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności prowadzonej sprawy
obowiązek ustalenia tożsamości osoby zlecającej wykonanie usługi detektywistycznej
obowiązek sporządzenia końcowego pisemnego sprawozdania z wykonanych czynnościami
obowiązek przekazania sprawozdania osobie zlecającej
obowiązek okazywania licencji na żądanie osoby, która ta sprawa dotyczy
Większość z wymienionych wyżej obowiązków ma swoje źródło w ogólnych normach prowadzenia działalności. Ustawodawca nałożył na detektywów szeregu obowiązków nie przyznając im w zasadzie żadnych praw. Wyjątkiem jest możliwość przetwarzania danych osobowych osoby, której ta sprawa dotyczy, bez uzyskania zgody od takiej osoby. Większość firm musi najpierw uzyskać zgodę. Ustawodawca zastrzegł jednak że prywatny detektyw nie może powierzać danych do przetwarzania podmiotowi, który przy przetwarzaniu danych osobowych jest zobowiązany przestrzegać ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa też nie przyznaje im prawa do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej a w zakresie działań samoobronnych detektywi maja takie same uprawnienia jak każdy inny obywatel